Παράταση έως και 26.03.2013 της προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητέιας

Απόφαση Παράτασης έως και 26.03.2013 της προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 (και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 2314/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-ΒΜ9) Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους και την υπ' αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) συνημμένη σ' αυτή Πρόσκληση.

Για την εγγραφή των αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος (μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr) και την επιλογή θέσεων Μαθητείας, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους και στην υπ' αρ. πρωτ. 2809/06.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΦ9-ΩΒΣ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο.

Πληροφορίες στο τηλ: 210 344 3945

Με εκτίμηση,

Σαρμανιώτης Αχιλλέας
Μπαθιανάκης Ιωάννης