Βαθμολογική Εξέλιξη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παράγραφος 13, περίπτωση γ) του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄) για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

Συνεπώς για τη βαθμολογική προαγωγή του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 5, του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄) «Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη».

Κατόπιν των προαναφερθέντων παρακαλούμε για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7, του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 στο προσωπικό των κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους.

Τονίζουμε ότι στις παραπάνω διατάξεις ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η προσμέτρηση στη βαθμολογική προαγωγή του προσωπικού των κλάδων Ε.Ε.Π. προϋπηρεσιών, της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄), που έχουν αναγνωριστεί ως δημόσιες εκπαιδευτικές, για αυτό ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.