Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τη φοίτηση Δημοσίων Υπαλλήλων [Διοικητικών, κατηγορίας ΠΕ, βαθμού Α΄, ηλικίας που να συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους] στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας για το έτος 2011-2012.

Διαβάστε την Εγκύκλιο