Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις, Γραφεία και Υπηρεσίες του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το σχ. έτος 2011-2012

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012,

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2011-2012, να υποβάλουν αίτηση από 18.5.2011 μέχρι 25.5.2011.

Διαβάστε την Εγκύκλιο                        Έντυπο Αίτησης

Διευκρινήσεις

Σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, που αφορούν στην καταχώριση των αιτήσεων Αποσπάσεων σε Φορείς του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. :

Α) Όσον αφορά τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις καταχωρούνται στο Ειδικό πεδίο "Γραφείο Φ.Α. ή Γραφείο Ε.Ε." το οποίο ανοίγει μόλις επιλεγούν οι Διευθύνσεις. Στο πεδίο αυτό συμπληρώνουμε το ακριβές όνομα του Γραφείου στο οποίο επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να αποσπαστεί και μπορεί να είναι μόνο ένα. Σας επισημαίνουμε δε, ότι δεν μπορεί να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός να αποσπαστεί και σε Διεύθυνση και σε Γραφεία Φ.Α. ή Γραφείο Ε.Ε.

Β) Όσον αφορά στον Ε.Ο.Π.Π., οι αποσπάσεις δεν αφορούν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., οι οποίες θα γίνουν από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, αλλά αφορούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π. που εδρεύουν στην Νέα Ιωνία.