Διαδικασία επιλογής μαθητών για φοίτηση στα Πειραματικά Γυμνάσια

Για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων της χώρας και των Πειραματικών Γυμνασίων που ανήκουν στα Πανεπιστήμια (Π.Δ.338/1982, ΦΕΚ 60, τ. Α΄, 19-5-1982) για το σχολικό έτος 2011-2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό σχολείο που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Μαΐου 2011.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες, που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 για τα αγόρια και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 για τα κορίτσια και τις ειδικές κατηγορίες.

Αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για την κλήρωση μαθητών είναι μικρός, η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί μόνο μία μέρα, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.

Στις περιπτώσεις που το Πειραματικό Γυμνάσιο είναι και εξεταστικό κέντρο για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τότε η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί κατά τις απογευματινές ώρες των παραπάνω ημερών.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο αυτό, να φροντίσουν ώστε οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της αρμοδιότητάς τους να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό τα απολυτήρια των αποφοίτων μαθητών τους στα Γυμνάσια, όπου αυτοί πρέπει αυτεπάγγελτα να εγγραφούν, για να χορηγήσουν έγκαιρα (πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες) την προβλεπόμενη σχετική βεβαίωση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ( Α.Π.Θ.), Πάτρας και Κρήτης έχουν δικαίωμα εγγραφής οι απόφοιτοι μαθητές του οικείου Πειραματικού Δημοτικού. Για τις τυχόν κενές θέσεις που απομένουν γίνεται κλήρωση μεταξύ των μαθητών, των οποίων οι κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση στο χρονικό διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας (Π.Δ 338/1982,ΦΕΚ 60, τ.Α΄, 19-5-1982) που αφορά στη διαδικασία επιλογής τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα και τη φοίτηση των μαθητών.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Πειραματικό Σχολείο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε ένα Πειραματικό Γυμνάσιο για κάθε σχολικό έτος. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των αλλαγών για το «Νέο Σχολείο» αναμένεται η αναθεώρηση του θεσμού των Πειραματικών σχολείων και ο επανακαθορισμός τους.

Λίστα Πειραματικών Γυμνασίων