Πίνακες Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικών Ν. Πρεβεζας

Αλφαβητικός Πίνακας εκπαιδευτικών του Νομού Πρέβεζας, στον οποίο αναγράφονται: 

Στα στοιχεία των πινάκων, θα βασιστεί η κατάρτιση των πινάκων προακτέων εκπαιδευτικών (από βαθμό Γ σε βαθμό Β και από βαθμό Β σε Βαθμό Α). 

Σε περίπτωση ενστάσεων κατά των στοιχείων του πίνακα, αυτές πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας , επισυνάπτουμε  τις εγκυκλίους 89867/Δ2/5-8-2010 και 10564/Δ2/11-2-2011 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που αφορούν στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπαιδευτικών.

Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Εκπαιδευτικών (ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 28-3-2011 ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ)