Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Αναλήψεις υπηρεσίας ( Ανακοινοποίηση 30-6-2022)

Σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας και προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε ότι ορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την ανάληψη υπηρεσίας την Πέμπτη 30-06-2022, ημέρα λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022, ως εξής:

ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

                 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ, ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30-06-2022 ΚΑΙ ΕΩΣ 31-08-2022

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30-06-2022 ΚΑΙ ΕΩΣ 31-08-2022

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επισημαίνουμε ότι:

1. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλους νομούς, καθώς και όσοι έλαβαν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση από Διάθεση ΠΥΣΔΕ, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως ή με e-mail συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας:

α) Πράξη 14/04-05-2022 (Τοποθέτηση Υπεραρίθμων),

β) Πράξη 15/11-05-2022 (Τοποθέτηση Βελτιώσεων, μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.),

γ) Πράξεις 16/17-05-2022 & 17/23-05-2022 (Τοποθέτηση Βελτιώσεων, μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.).

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ανεξαρτήτως του σχολείου που υπηρετούσαν, θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους σύμφωνα με την απόφαση 3268/21-06-2022 του Διευθυντή της Δ.Ε. Πρέβεζας και μέχρι την τοποθέτησή τους κατά τη διαδικασία των λειτουργικών τοποθετήσεων του σχολικού έτους 2022-2023.

3. Οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας, μετά το χαρακτηρισμό του σε Πρότυπο Σχολείο, και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ μετά και από τις φετινές υπηρεσιακές μεταβολές, θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους σύμφωνα με την απόφαση 3268/21-06-2022 του Διευθυντή της Δ.Ε. Πρέβεζας και μέχρι την τοποθέτησή τους κατά τη διαδικασία των λειτουργικών τοποθετήσεων του σχολικού έτους 2022-2023.

4. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν με θητεία στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας, θα πραγματοποιήσουν τη θερινή τους υπηρεσία για το 2022 στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας ανεξαρτήτου τοποθέτησης και μέχρι λήξης της θητείας τους.

5. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως ή με e-mail συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης.

Συνημμένα:

Εκ της ΔΔΕ Πρέβεζας